Kullanıcı Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Aşağıda, Site ile Site üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metni bulunmaktadır. Site'ye üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

  1. Taraflar
  2. a) www.mayamedical.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Oruçreis Mh. Tekstilkent Cd. Koza Plaza A Blok No:12B /033 Esenler İSTANBUL adresinde mukim MAYAMED TEKSTİL DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.. (Bundan böyle “Mayamed Tekstil” olarak anılacaktır).
  3. b) www.mayamedical.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
  4. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Mayamed Tekstil'in sahip olduğu internet sitesi www.mayamedical.com.tr‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.  Üye, www.mayamedical.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel, ticari ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Mayamed Tekstil'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.  Üye, Mayamed Tekstil tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Mayamed Tekstil'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Mayamed Tekstil'in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3.  Üye www.mayamedical.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4.  Üye, www.mayamedical.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.mayamedical.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Mayamed Tekstil ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Mayamed Tekstil'in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6.  Mayamed Tekstil, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.mayamedical.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Mayamed Tekstil'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.  Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8.  İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Mayamed Tekstil'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Mayamed Tekstil'in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.  Mayamed Tekstil'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Mayamed Tekstil'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.mayamedical.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Mayamed Tekstil mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Mayamed Tekstil tarafından www.mayamedical.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12.  Mayamed Tekstil kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Mayamed Tekstil, üyenin www.mayamedical.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13.  Mayamed Tekstil'e üye olan bireysel tüketici, gerçek kişi tacir ve/veya tüzel kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Mayamed Tekstil tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, Mayamed Tekstil'e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel, ticari ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Mayamed Tekstil tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Mayamed Tekstil tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Mayamed Tekstil'in kendisi ile internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Mayamed Tekstil'i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.14.  Mayamed Tekstil, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Mayamed Tekstil'e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Mayamed Tekstil ve Mayamed Tekstil web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15.  Mayamed Tekstil web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Mayamed Tekstil websitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.  Mayamed Tekstil, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Mayamed Tekstil web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17.  Mayamed Tekstil, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18.  Taraflar, Mayamed Tekstil'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Mayamed Tekstil tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Mayamed Tekstil üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İletişim